Odeljenje zavičajne građe i digitalizacije

 

Odeljenje zavičajne građe (Zavičajno odeljenje) je formirano 1981. godine, a od  2012. godine su mu povereni i poslovi digitalizacije. U Odeljenju se sistematizuje i čuva zavičajna knjižna građa koju čini preko 1000 naslova i obilje neknjižne (fotografije, kartografski materijal, pozivnice, plakati, katalozi, muzikalije…) iz bliže prošlosti kraja. Takođe, ovde se čuvaju stare i retke knjige, pokloni organizacija i pojedinaca kao i sve publikacije koje je Biblioteka izdala od 1973. godine.

Aktivnostima Odeljenja bavi se bibliotekar Zoran Miloradović.

Zavičajna građa

Zavičajnu građu Biblioteke čini bogata zbirka knjižne i neknjižne građe koja se prikuplja od 1981. godine. Zbirka raspolaže sa nekoliko stotina izdanja istoriografskog karaktera koja  se tiču opštine Despotovac i okoline. Takođe, u ovom fondu se čuvaju preko stotinu do sada objavljenih izdanja Narodne biblioteke “Resavska škola”, kao i brojne poklon knjige poznatih i manje poznatih autora. U zbirci je jedna stara (Vukov rječnik iz 1852. godine) i 11 retkih knjiga objavljivanih u ratnim periodima kada je štamparstvo bilo gotovo ugašeno.   U fondu su i 115 brojeva lokalnog glasila “Naša komuna” koja je izlazila iz štampe od 1967. do 1992. godine (nedostjau samo 11 brojeva: ……) kao i svi brojevi “Resavske reči” lokalnog mesečnika koji je nasledio “Našu komunu” i bio objavljivan od 1992. do 1998. godine.         U okviru.

Osim periodike (listovi dnevne štampe i časopisi), Biblioteka raspolaže i bogatom zbirkom tzv. neknjižne građe koju čine preko 100 000 bibliotečkih jedinica. Najzastupljenija je fotografska građa, potom propagandni (pozivnice, plakati i katalozi), rukopisni i kartografski materijal, dokumentalistika, muzikalije te sve bogatija kolekcija elektronskih zapisa na CD-u, DVD-u i drugim medijumima.

Biblioteka raspolaže zavidnom kolekcijom slika, skulptura,  mašina (aparata) i upotrebnim predmetima koji su korišćeni u ranijim periodima bavljenja bibliotečkom i administrativnom delatnošću.